Strategie deelmobiliteit Twente

Steden en landelijk gebied bereikbaar en leefbaar houden.

In Twente staan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het landelijk gebied en de steden onder druk. Op sommige plaatsen zijn er te veel auto’s. Elders wordt het openbaar vervoer afgeschaald. In de steden zijn al een aantal initiatieven met deelauto’s, -fietsen en scooters opgestart maar in de kleinere kernen wordt geen deelmobiliteit aangeboden. De regiogemeenten hebben veel vragen over deelmobiliteit. Wat kun je ermee? Laat je het over aan de markt of moeten we zelf initiatieven nemen? Is regulering nodig? Waar wil je het, en waar niet? De 14 gemeenten in Twente namen Advier in de arm om antwoorden te vinden.

Download Routekaart Deelmobiliteit Twente

Ambitie bepalen

De ambitie die overheden op deelmobiliteit kiezen, hangt af van de doelen die je ermee kunt halen. Deelmobiliteit is leuk, maar het wordt pas echt interessant als het concrete knelpunten oplost of bijdraagt aan de strategische doelen van gemeenten of regio’s.

De verkenning ‘Naar een regionaal systeem voor deelmobiliteit in Twente’ maakt duidelijk dat het huidige aanbod van deelmobiliteit sterk versnipperd is. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de bereikbaarheid van stad én landelijk gebied een belangrijk thema is. Aanbieders hebben echter nog weinig belangstelling om met het landelijk gebied aan de slag te gaan. Terwijl er in bijvoorbeeld Enschede bijna sprake is van overaanbod. Tegelijkertijd is er gebrek aan kennis, budget en menskracht om hier vanuit de overheid meer op in te zetten.

Regionaal loket autodelen

Om deelmobiliteit van de grond te krijgen in Twente, heeft Advier een routekaart ontwikkeld. Daarin is de strategie voor deelmobiliteit vertaald in concrete acties, do’s en dont’s. Thema’s zijn:

  • Het ontwikkelen van vraag en aanbod;
  • Koppeling met MaaS;
  • Aansluiting op de nieuwe OV-concessie;
  • Inclusieve deelmobiliteit;
  • Regionale uitrol van deelauto’s;
  • Regulering deelscooters, -fietsen en -steps;
  • Communicatie met doelgroepen.

Zonder capaciteit en expertise kom je nergens. Om dit knelpunt voor alle 14 gemeenten op te lossen, heeft Advier voorgesteld om een regionaal loket deelmobiliteit op te richten. Dit loket ondersteunt gemeenten bij concrete aanvragen en helpt bij het realiseren van concrete initiatieven. Inmiddels is dit loket deelmobiliteit een feit.

Irma Lissberg, regio Twente
“In Twente als geheel komt deelmobiliteit niet vanzelf op gang. We waren op zoek naar onze mogelijkheden op het vlak van regiobreed aanbod van deelmobiliteit. Advier heeft ons geholpen om die rol te vinden en deze door te vertalen in concrete acties. Daar zijn we nu mee aan de slag”

Contact over dit project

Friso Metz
friso@advier.nl
06-526 096 28

Diensten

Deelmobiliteit