PRIVACYVERKLARING ADVIER

Advier neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring van Advier staat omschreven hoe Advier omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Wie is Advier?

Advier is een bedrijf dat als nuchtere, creatieve en vernieuwende mobiliteitspartner, primair gericht is op duurzame bereikbaarheid, mobiliteit en energie.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Advier?

Voor het aanbieden van onze dienstverlening en het uitvoeren van projecten verzamelt Advier persoonsgegevens. Advier verzamelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten en projecten. Per project kan dit verschillen. Ons servicecenter beheert de gegevens van deelnemers aan mobiliteitsacties en andere soorten klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden verzameld via web-aanmelding of telefoon en in de meeste gevallen krijg je ook een persoonlijk account. Via het web of je persoonlijk account vragen wij de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • geboortedatum (omdat je vaak 18 jaar moet zijn om mee te mogen doen);
 • adres werkgever als de werkgever meedoet en/of meebetaald aan het mobiliteitsproject;
 • je bankrekeningnummer om eventuele vergoedingen te kunnen betalen die soms bij mobiliteitsprojecten horen;
 • meerkeuzevragen met betrekking tot jouw mobiliteitsgedrag
 • telefoonnummer;
 • of je in het bezit van een smartphone bent in verband met het registreren van mobiliteitsgedrag;

In een project werken wij samen met de Rittenteller Antwerpen app. Deze app registreert mobiliteitsgedrag met een smartphone. Deze app heeft een uitgebreide eigen privacyverklaring.

Rittenteller Antwerpen: bekijk privacyverklaring

Daarnaast werken wij samen met toeleveranciers zoals Typeform, Mailchimp, Odoo, Google en sQoot. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. De servers van Google en Mailchimp staan (deels) buiten de EU. In projecten met een persoonlijk account kun je in je account de volgende informatie teruglezen:

 • je persoonlijke gegevens;
 • je mobiliteitsprestaties;
 • andere gegevens van het project waaraan je meedoet;

Waarom verzamelt Advier persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • jou te informeren over onze dienstverlening, verzoeken en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven);
 • met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om jouw deelname in een project mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een account, je mobiliteitsgedrag bij te houden en jouw deelname aan eventuele campagnes mogelijk te maken;
 • om onderzoek te doen naar mobiliteit gerelateerde onderwerpen;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien nodig voor de dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden

Advier kan informatie over mobiliteitsgedrag verstrekken aan derden ten behoeve van onderzoek. Vaak gaat het om overheden die de projecten (deels) bekostigen. Indien Advier dat doet anonimiseren of pseudonimiseren wij jouw gegevens zodat ze nooit terug te herleiden zijn naar jouw persoon.

Advier kan voorts je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ten slotte kan Advier jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics

Om het gebruik van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, wordt voor ons geanalyseerd. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie zal enkel met derden worden gedeeld wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Hyperlinks

De Advier website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Advier website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Advier via de Advier website worden verwerkt. Advier accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Cookies en automatisch gegenereerde gegevens

De automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het besturingssysteem dat je gebruikt en “cookies”. Advier gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden zonder jouw expliciete toestemming. Advier maakt gebruik van technische en functionele cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Deze cookies zijn nodig om de Advier website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Advier website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de in de Advier website ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Je kunt bepalen welke cookies worden ingeladen door te klikken op de volgende link: Privacy Preferences

Levensduur van Cookies

Hoe lang bewaart Advier jouw persoonsgegevens? Advier bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en met andere vigerende wetten. Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard dan nodig in verband met het doel waartoe deze gegevens zijn verzameld.

Wat zijn mijn rechten?

Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij Advier over je zijn vastgelegd. Hiertoe kun je een verzoek tot inzage sturen naar info@advier.nl met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Advier zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Indien je je account in een project verwijdert, zal Advier dit account blokkeren. Wij zullen al jouw gegevens ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de gegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn. Advier zal na beëindiging van je account de geanonimiseerde mobiliteitsgegevens bewaren voor het gebruik daarvan voor marktstudies en – onderzoek met betrekking tot mobiliteit gerelateerde onderwerpen, alsmede voor statistische doeleinden.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Advier op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat Advier je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Advier zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Advier je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. Mocht je geen e-mailberichten van Advier willen ontvangen, dan kun je je afmelden door een e-mail te sturen naar info@advier.nl met in de onderwerpsregel ‘afmelden voor nieuwsbrief’. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail opgenomen die door Advier aan jou wordt gestuurd.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Advier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens Je kunt je eigen gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Advier over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@advier.nl met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Advier zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Advier op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat Advier je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Advier zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Advier je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Mogen minderjarigen gebruikmaken van de Advier website en diensten?

In projecten kan het voorkomen dat je toestemming nodig hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers, als je nog geen 16 jaar oud bent. In dat geval kun je zonder toestemming geen gebruik maken van de betreffende sites en diensten.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Advier website en/of via het door jou opgegeven e-mailadres. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Advier voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Vragen of klachten

Mocht je nog vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar info@advier.nl.